Từ Chánh Niệm Đến Giác Ngộ – Cẩm Nang Của Người Tu Thiền (Phần 1/2) – Thiền Sư Ajahn Brahm

Từ Chánh Niệm Đến Giác Ngộ - Cẩm Nang Của Người Tu Thiền (Phần 1/2) - Thiền Sư Ajahn Brahm

Từ Chánh Niệm Đến Giác Ngộ – Cẩm Nang Của Người Tu Thiền (Phần 1/2) – Thiền Sư Ajahn Brahm

0:00:00 Đôi nét tiểu sử Thiền sư Ajahn Brahm và lời giới thiệu
Phần 1 An lạc của Thiền Định
0:25:16 Căn bản của hành thiền
1:30:36 Những chướng ngại trong hành Thiền
2:39:09 Phẩm chất của chánh niệm
3:12:24 Sử dụng sự đa dạng để tạo hứng thú cho hành thiền
3:58:39 Hơi thở tuyệt đẹp
5:06:52 Bốn trọng tâm của chánh niệm Tứ niệm xứ

Trong sách này, Thiền sư Ajahn Brahm trình bày phương pháp thực hành con đường Thiền định mà Đức Phật đã hành trì để đắc quả Giác Ngộ Giải Thoát. Ngài hướng dẫn từng bước thiền tập từ thấp đến cao, thật rõ ràng, mạch lạc và khoa học, dựa trên nền tảng Kinh Quán Niệm Hơi Thở (Ānāpānasati) và Kinh Niệm Xứ (Santipatthāna) là hai bài kinh vô cùng căn bản và quan trọng, vẫn được xem là trái tim của Thiền Định Phật giáo. Độc giả sẽ tìm thấy nhiều khám phá mới lạ về cuộc hành trình tâm linh tiến vào các tầng Thiền (Jhanas) qua kinh nghiệm tu chứng của Thiền sư mà từ trước đến nay ít có sách Thiền nào đề cập với đầy đủ chi tiết như thế.
———————-
#thuchanhvipassana #vipassana #thuchanhtuniemxu #tuniemxu
Facebook Thực hành Vipassana – Thực hành Tứ Niệm Xứ: https://www.facebook.com/groups/thuchanhvipassana/
©Copyright by Thực hành Vipassana – Thực hành Tứ Niệm Xứ

Từ Chánh Niệm Đến Giác Ngộ – Cẩm Nang Của Người Tu Thiền (Phần 1/2) – Thiền Sư Ajahn Brahm


Chia sẻ: suanhathanhxuan.com – từ kênh THỰC HÀNH VIPASSANA – THỰC HÀNH TỨ NIỆM XỨ.