Cẩm Nang Tu Ðạo – Hòa Thượng Quảng Khâm ( có video clip về Hòa Thượng Quảng Khâm)

Cẩm Nang Tu Ðạo - Hòa Thượng Quảng Khâm ( có video clip về Hòa Thượng Quảng Khâm)

Cẩm Nang Tu Ðạo- Hòa Thượng Quảng Khâm
Việt Dịch: Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành

Dẫn Nhập

Tiểu Sử Hòa Thượng Quảng Khâm

Chương I: Tu Hành

1. Tu Hành: Tìm Lại “Bản Lai Diện Mục”
2. Cục Ðá Cột Chân Người Tu
A. Tham, Sân, Si
B. Ngã Mạn
C. Thiện Ít, Ác Nhiều

3. Nẻo Chánh Ðể Tu Hành

4. Bản Sắc Của Việc Tu

Chương II: Khổ Hạnh

1. Vững Lòng Tin, Tu Khổ Hạnh
2. Làm Sao Tu Khổ Hạnh
3. Buông Xã Túi Da Thối Này!

Chương III: Rõ Nghĩa

1. Hiểu Biết, Lập Hạnh
2. Công Phu Khuya và Tối
3. Gõ Chuông

Chương IV: Pháp Môn Tịnh Ðộ

1. Tây Phương Có Phật Hiệu A-Di-Ðà
2. Niệm Phật
3. Niệm Phật Có Thể Thấy Phật Không?
4. Thầy Quảng-Hóa Tới Tham Phỏng

Chương V: Việc Làm Ba-La-Mật

1. Thẳng Thắn
2. Nhẫn Nại
3. Khéo Léo

Chương VI: Hạnh Xuất Gia

1. Xuất Gia Ðể Làm Gì?
2. Con Ðường Siêu Thoát Của Người Tu
3. Tự Ðộ
4. Ðộ Người

A. Biết điều tốt của thí chủ
B. Tiếp đãi tín đồ
C. Sự nghiệp của Bồ-tát

5. Ðiểm Tốt Của Việc Tu

6. Ðạo Cao Một Tấc, Ma Cao Một Thước

7. Ni Chúng

Chương VII: Xuất Gia Và Tại Gia

1. Tại Gia
2. Xuất Gia: Báo Ðền Bốn Ân Lớn
3. Ở Ðời và Ði Tu

Chương VIII: Cảnh Giới Của Chúng Sanh

1. Tâm Chúng Sanh
2. Thói Quen, Tập Khí
3. Danh Lợi và Chậm Chạp

Chương IX: Nhân Quả Và Sám Hối

1. Nhân Quả
2. Sám Hối

Chương X: Lời Cuối

1. Thời Ðại Ðã Thay Ðổi Rồi!
2. Khai Thị – Ngộ Nhập
3. Pháp Ngữ
4. Lời Của Thầy Truyền-Văn

Quý vị có thể đọc Cẩm Nang Tu Ðạo Hòa Thượng Quảng Khâm tại

http://thuvienhoasen.org/p21a4849/dan-nhap

Quý vị có thể đọc thêm về Phật Pháp tại:

http://www.dharmasite.net

http://www.thondida.com
http://www.tinhthuquan.com
http://www.tinhkhongphapngu.com
www.chuahoangphap.com.vn
http://daitangkinhvietnam.org
www.thuvienhoasen.org
http://www.quangduc.com/Mucluctongquat.html
http://www.daophatngaynay.com/vn/
http://hoavouu.com
http://www.tusachphathoc.com/
http://phapgioi.com/hukhong
http://www.phapamthuongchuyen.com

Cẩm Nang Tu Ðạo – Hòa Thượng Quảng Khâm ( có video clip về Hòa Thượng Quảng Khâm)


Chia sẻ: suanhathanhxuan.com – từ kênh Hoa Sen.