💥 Luyện nghe 50 câu hỏi YES/NO – N400 💥 Ngắn gọn dễ nhớ nhất. Thi quốc tịch Mỹ 2021. n400

💥 Luyện nghe 50 câu hỏi YES/NO - N400 💥 Ngắn gọn dễ nhớ nhất. Thi quốc tịch Mỹ 2021. n400

US Citizenship – THI QUỐC TỊCH MỸ
50 câu hỏi YES/NO – N400 – không có What mean

#n400​
#whatmeanN400
​#luyenthiquoctichmy2021​
#N400vocabulary​
#thiquoctichmy2021​
#n400whatmean​

💥 Luyện nghe 50 câu hỏi YES/NO – N400 💥 Ngắn gọn dễ nhớ nhất. Thi quốc tịch Mỹ 2021. n400


Chia sẻ: suanhathanhxuan.com – từ kênh Ricky – Sắc Màu USA.